Spektrometrija

Atominė spektrometrija

ICP-OES 

Induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektroskopija

Induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektroskopija (angl. inductively coupled plasma – optical emission spectroscopy (ICP-OES)) – atominės spektrometrijos metodas, galintis greitai atpažinti iki 78 cheminių elementų bandinyje ir nustatyti jų koncentracijas. Kaip ir MS-AES, ICP-OES metodikos veikimo principas paremtas faktu, kad tam tikro elemento sužadintam atomui pereinant į pagrindinę būseną jis išspinduliuoja tik tam atomui būdingą elektromagnetinės spinduliuotės (emisijos) spektrą.

Induktyviai susietos plazmos temperatūra siekia 10 000 K. Su tokios temperatūros šaltiniu galima visiškai atomizuoti bandinį ir net jį jonizuoti. Taip sumažinama molekulių interferencija ir padidinama atomų ir jonų emisiją. Inertinės argono dujos, naudojamos plazmos kūrimui, yra saugios (nedegios), todėl ši metodika darbo metu nereikalauja nuolatinės priežiūros, o prietaisai gali dirbti visą parą. 

ICP-OES metodika yra jautri ir įgalina užregistruoti elementus, kurių koncentracijos yra nuo procentinių dalių iki ppb (angl. parts per billion). Užregistruoti emisijos spektrai lyginami su kalibraciniais tiriamų cheminių elementų spektrais ir tokiu būdu nustatoma jų koncentracija bandinyje. Principinė ICP-OES spektrometro schema pateikta 1 pav.

ICP-OES (1) 1pav

1 pav. Principinė ICP-OES spektrometro schemaArgono plazma bandinys atomizuojamas ir jo atomai sužadinami.Atomai, pereidami į pagrindinę būseną, spinduliuoja charakteringų bangos ilgių spinduliuotę, kuri analizuojama spektrometru.

Induktyviai susietos plazmos optinė emisijos spektroskopija yra taikoma  daugelyje sričių – aplinkosaugos, maisto ir agrokultūros, geochemijos, mineralogijos ir kitose. ICP-OES metodas nereikalauja daugybės lempų skirtingų elementų registravimui, todėl šia metodika vienu metu ir daug greičiau nei liepsnos atominės surgerties metodu galima užregistruoti kelis cheminius elementus bandinyje. Dar greitesnis bandinių tyrimas yra galimas naudojant pažangias technologijas, kurias siūlo prietaisų gamintojai.

Tokios technologijos pavyzdys – Agilent 5110 ICP-OES spektrometro dizaine, esantis dichroinis spektro kombinatorius (žr. 2 pav.). Ši technologija ne tik įgalina greitesnį prietaiso veikimą, bet ir sumažiną argono dujų sunaudojimą.

ICP-OES (2) 2 pav.

2 pav. Agilent 5110 ICP-OES spektrometro schema

Optinės emisijos spektrometrai pritaikyti naudojimui įvairiose srityse. Prietaisais galima kiekybiškai nustatyti metalinio bandinio elementinę sudėtį, tirti įvairias mineralines struktūras, nustatyti pacientų apsinuodijimą sunkiaisiais metalais ir t.t.

Pigus prietaiso išlaikymas bei saugios dujos, naudojamos plazmos kūrimui garantuoja šio prietaiso pranašumą ir palengvina transportavimą. Prietaisų darbas automatizuojamas programine įranga ir gali būti dar labiau supaprastintas naudojant įvairius bandinių paėmimo priedėlius.

ICP-OES privalumai:

 • Itin tiksliai nustatoma elementų koncentracija
 • Galima tirti kelis elementus vienu metu
 • Galima registruoti itin žemų koncentracijų elementus
 • Galima tirti izotopinę bandinių sandarą
 • Bandinių atomizavimui naudojamos saugios inertinės dujos
 • Vertikalus deglas leidžia registruoti sudėtingiausius bandinius
 • Programinė įranga suteikia galimybę iš saugoti nustatymus ir susikurti metodų šablonus
 • Galimos kelios prietaisų darbo konfigūracijos

Agilent 5110 ICP-OES atominės emisijos spektrometras

Daugiau informacijos: apie Agilent icp-oes, apie Agilent 2110 icp-oes.

Video nuoroda: http://www.agilent.com/en/products/icp-oes/5110icp-oes-video.

MP-AES

MP-AES

Mikrobangų plazmos atominės emisijos spektroskopija

Mikrobangų plazmos atominės emisijos spektroskopija (angl. Microwave plasma – atomic emission spectroscopy (MP-AES)) – atominės spektrometrijos metodas, skirtas kiekybiniam bandinį sudarančių elementų nustatymui. Metodikos veikimo principas paremtas faktu, kad sužadintas tam tikro elemento atomas pereidamas į pagrindinę būseną išspinduliuos tik jam būdingą elektromagnetinės spinduliuotės (emisijos) spektrą.

Mikrobangų plazma naudojama kaip šaltinis dėl savo itin aukštos temperatūros (5000 K). Šioje temperatūroje atominė emisija yra intensyvi beveik visiems elementams. Dėl to MP-AES metodika pasižymi geresnėmis detekcijos savybėmis. Taip pat MPAES metodikoje plazmai sukurti yra naudojamos azoto dujos, todėl šio tipo prietaisų naudojimas yra pigesnis bei saugesnis lyginant su liepsnos atominės sugerties spektrometrais.

MP-AES metodas yra jautrus ir gali užregistruoti elementus, kurių koncentracijos siekia ppb (angl. parts per billion). Užregistruoti emisijos spektrai lyginami su kalibraciniais elementų spektrais ir taip nustatoma elementų koncentracija bandinyje. Principinė MP-AES spektrometro schema pateikta 1 pav.

 

1 pav. Principinė MP-AES spektrometro schemaSkystas bandinys paverčiamas aerozoliu, kuris išdžiovinamas ir atomizuojamas.Plazmos sužadinti atomai, pereidami į pagrindinę būseną, spinduliuoja charakteringą bangos ilgių spinduliuotę, kuri analizuojama spektrometru.

Atominės sugerties metodas yra tinkamas elementinei sudėčiai maiste, augaluose, sintetinės chemijos ar kituose bandiniuose nustatyti. Šiais prietaisais analizė atliekama greičiau nei atominės absorbcijos spektrometrais, nes nereikia naudoti kelių lempų skirtingų elementų nustatymui. 

MP-AES metodo pritaikymo pavyzdys – augalų lapuose esančios geležies tyrimai. Augalų lapų tyrimo Agilent 4210 MP-AES spektrometru rezultatai pateikti 2 pav.

 

2 pav. Geležies koncentracija (ppm), nustatyta 322Arabidopsis thaliana lapuose

Atominės emisijos spektrometrai yra tvirti bei pritaikyti naudoti įvairiose pramonės, mokslo ar kitose srityse. Nebrangus prietaiso išlaikymas bei saugus šaltinis garantuoja šio prietaiso pranašumą ir palengvina transportavimą.

Magnetiškai sužadinamas plazmos šaltinis yra tinkamas naudoti net ir sudėtingų matricų mėginiams – įskaitant degalus, organinius tirpiklius, gamtinės kilmės bandinius, trąšas ir t.t. Platus priedėlių pasirinkimas praplečia prietaisų pritaikymo galimybes, o įdiegta programinė įranga padeda atlikti duomenų analizę.

MP-AES privalumai:

 • Nebrangus prietaiso išlaikymas. Nereikia naudoti brangių ar degių dujų
 • Į vartotoją orientuota programinė įranga užtikrina patogų ir lengvą naudojimąsi prietaisais
 • Mikrobangų plazmos šaltinis užtikrina jautrumą ir didelį prietaiso tiesinį dinaminį diapazoną
 • Prietaisai puikiai pritaikomi maisto, agrokultūros, cheminėje ar kitose pramonės šakose
 • Galimybė išplėsti prietaisų pritaikymą naudojant priedėlius


 

 Daugiau informacijos:

http://www.agilent.com/en/products/mp-aes

http://www.agilent.com/en/products/mp-aes/mp-aes-systems/4210-mp-aes

Video nuorodos:
http://www.agilent.com/en/video/4210-mp-aes-video

GRAFITO AA

Atominės sugerties (angl. atomic absorption – AA) spektroskopija – metodika, skirta kiekybiniam bandinį sudarančių elementų nustatymui. Ši metodika leidžia per trumpą laiką identifikuoti skirtingus (iki 67) atominius elementus bandinyje ir įvertinti jų kiekius. Veikimo principas remiasi faktu, kad kiekvienas atomizuotas (iš bandinio išplėštas) elementas turės tik jam būdingą į jį krentančios elektromagnetinės spinduliuotės sugertį. Sugėrus spinduliuotę, atomas yra sužadinamas, todėl sugertas spinduliuotės kiekis yra tiesiogiai proporcingas atomų skaičiui.

Praktikoje taikomos dvi pagrindinės bandinio atomizavimo technologijos – atomizavimas grafito krosnelėje (GFAA) bei atomizavimas liepsna (FAA). Bandinio atomizavimas grafito krosnelėje dažniausiai taikomas kietos agregatinės būsenos bandiniams, tačiau tinkamas ir skysčiams. Ši technologija leidžia kontroliuoti temperatūrą, todėl nesunkiai galima atskirti tirpiklį nuo tirpinio. GFAAtechnologija yra itin jautri – galima aptikti elementus, kurių bandinio sudėtyje yra tik milijardinės dalys (ppb  part per billion). Tikslus elementų koncentracijos nustatymas įgyvendinamas registruojant žinomų koncentracijų standartų spektrus ir sudarant kalibracines kreives. Principinė AA spektroskopijos schema pateikta 1 pav.

1 pav. Principinė atominės sugerties spektroskopijos pritaikymo schema
Katodinės (HC) ar išlydžio (ED) lempos skleidžiama elektromagnetinė spinduliuotė apšviečia grafito krosnyje ar liepsnoje atomizuotus bandinio elementus.
Nesugerta spinduliuotė monochromatoriumi išskaidoma į dedamąsias, kurios užregistruojamos detektoriumi.

GFAA technologiją yra pritaikoma įviariose srityse – maisto pramonėje, cheminėje pramonėje, medicinoje ir kitose, nustatant bandinių elementinę sudėtį ar tam tikrų elementinių priemaišų koncentraciją. Pavyzdžiui, naudojant atominės sugerties spektrometrą Agilent 280Z, su GTA 120 grafito krosnies atomizatoriumi, galima nustatyti švino kiekį kraujyje. Tokio eksperimento kalibracinė kreivė bei standarto ir bandinio temperatūriniai profiliai pateikti 2 pav.

2 pav. Švino koncentracijos kraujyje nustatymo kalibracinė kreivė (a) bei standarto (b) ir bandinio (c) temperatūriniai profiliai

Atominės sugerties spektrometrais, naudojančiais grafito krosnelės technologiją, galima užregistruoti bandinį sudarančių atomų sugertį ir tiksliai įvertinti pastarųjų kiekį. Įvairūs bandinių paėmimo priedėliai palengvina vartotojų darbą ir leidžia nepertraukiant spektrometro darbo registruoti iki 130 bandinių. Kai kurių prietaisų grafito krosnelėje įtaisyta vaizdo kamera leidžia tiesiogiai stebėti bandinio paruošimą bei atomizavimą ir tokiu būdu optimizuoti tyrimo parametrus. Šiuolaikiniuose prietaisuose įdiegtos naujausios technologijos užtikriną didelį tikslumą ir rezultatų patikimumą. Prietaisuose įdiegtos programinės įrangos gali automatiškai atlikti duomenų interpoliavimą bei korekciją.

Grafito AA technologijos privalumai:

 • Grafito krosnyje greitai ir visiškai atomizuojami net sudėtingi bandiniai
 • Užtenka nedidelio kiekio bandinio
 • Grafito krosnyje bandinio atomai ilgesnį laiką yra spindulio kelyje, todėl pasiekiamas didesnis signalo-triukšmo santykis
 • Pastovios temperatūros krosnys užtikrina stabilų veikimą registruojant ppb koncentracijas
 • Galimybė padidinti detektavimo jautrumą naudojant didelio intensyvumo lempas

Galima itin tiksli sugerties fono korekcija naudojant Zemano technologiją.

              

Agilent 280Z atominės sugerties spektrometras
GTA120 grafito krosnies atomizatorius

Daugiau informacijos:
http://www.agilent.com/en-us/products/atomic-absorption/atomic-absorption-systems

http://www.agilent.com/en/products/atomic-absorption/atomic-absorption-systems/280z-aa

http://www.agilent.com/en/products/atomic-absorption/atomic-absorption-accessories/gta120-graphite-tube-atomizer

Video nuorodos:
http://www.agilent.com/en/products/atomic-absorption/atomic-absorption-systems/200-series-aa-video

LIEPSNOS AA

Atominės sugerties (angl. atomic absorption – AA) spektroskopija – metodika, skirta kiekybiniam bandinį sudarančių elementų nustatymui. Ši metodika leidžia per trumpą laiką identifikuoti skirtingus (iki 67) atominius elementus bandinyje ir įvertinti jų kiekius. Metodikos veikimo principas remiasi faktu, kad kiekvienas atomizuotas (iš bandinio išplėštas) elementas turės tik jam būdinga į jį krentančios elektromagnetinės spinduliuotės sugertį. Sugėrus spinduliuotę atomas yra sužadinamas, todėl sugertas spinduliuotės kiekis yra proporcingas atomų skaičiui.

Praktikoje taikomi dvi pagrindinės bandinio atomizavimo technologijos – atomizavimas grafito krosnyje (GFAA) bei atomizavimas liepsna (FAA). FAA technologiją dažniausiai taikoma tirti skystiems ar tirpiems bandiniams. Daugelyje liepsnos technologiją naudojančių prietaisų aukštos temperatūros acetileno dujų liepsna yra naudojama atomizuoti bandiniams. Šios technologijos pritaikymas yra nebrangus, tačiau lyginant su kitomis metodikomis pasižymi mažesniu jautrumu dėl netolygaus atomų tankio. Standartinis FAA technologijos jautrumas –  registruojamų elementų koncentracijų bandinyje ribos nuo milijoninių (ppm  parts per milion) iki milijardinių (ppb – parts per billion) dalių. Tiksli bandinyje esančių elementų koncentracija nustatoma lyginant užregistruotus spektrus su kalibracinėmis kreivėmis sudarytomis užregistravus žinomų koncentracijų standratus.

Principinė AA spektroskopijos schema pateikta 1 pav.

1 pav. Principinė atominės sugerties spektroskopijos pritaikymo schema.
Katodinės (HC) ar išlydžio (ED) lempos skleidžiama elektromagnetinė spinduliuotė apšviečia grafito krosnyje ar liepsnoje atomizuotus bandinio elementus. 
Nesugerta spinduliuotė monochromatoriumi išskaidoma į dedamąsias, kurios užregistruojamos detektoriumi. 

Dauguma gamintojų siūlo platų liepsnos fotometrų pasirinkimą, kuriuos galima rinktis pagal tyrimų srities specifiškumą, tiriamus elementus. Kaip ir daugelis prietaisų, liepsnos fometrai yra suderinami su įvairiais priedėliais, kurie išplečia jų galimybes, automatizuoja veikimą.

Specifiniam pritaikymui skirtų liepsnos fotometrų pavyzdys – Sherwood Scientific fotometrai, kurie yra pritaikyti šarminių metalų nustatymui ir jų kiekio įvertinimui. Šiais spektrometrais galima greitai įvertinti natrio kiekį maiste, natrio ir kalio kiekio cemente ir t.t. Kompaktiški ir rutininei cheminei analizei pritaikyti liepsnos fotometrai gali būti suderinti su pilnai automizuotomis programomis ir priedėliais, todėl yra tinkami įvairiomis taikymo sritimis ir biudžetams.

Fotometrus, galinčius aptikti platesnę sritį elementų, siūlo Agilent Technologies. Šio pasaulinio gamintojo fotometrai yra pritaikyti tiksliam, tačiau tuo pačiu ir greitam bandinių elementų nustatymui ir jų kiekio įvertinimui. Galimi greito registravimo (užregistruojami visi vieno bandinio elementai) bei standartinis (užregistruojamas vienas tas pats elementas visuose bandiniuose) registravimo režimai (žr. 2 pav.).

 

 2 pav. Greitojo ir standartinio registravimo režimų palyginimas

 

Liepsnos fotometrai yra itin kompaktiški prietaisai. Nesudėtingas fotometrų naudojimas leidžia juos pritaikyti įvairiose srityse – farmacijoje, popieriaus ar degalų pramonėse, maisto produktų, gėrimų ar trąšų charakterizavimui bei kitose. Pažangios apsaugos technologijos apsaugo vartotojus nuo nelaimingų atsitikimų, o įdiegta programinė įranga  ir priedėlių įvairovė įgalina praktiškai autonominį prietaiso veikimą.

 

Liepsnos AA privalumai:

 • Kompaktiški prietaisai, pasižymintys greitu registravimu ir selektyvumu
 • Lengvai ir greitai keičiami filtrai ar lempos, reikalingi skirtingų elementų registravimui
 • Daugeliu atveju kalibravimui užtenka tik vieno standarto
 • Greita analizė – per mažiau nei per 2 min. galima nustatyti 10 bandinio sudėtyje esančių elementų neaukojant duomenų kokybės
 • Galimybė sumažinti matavimo laiką nustatant visus elementus iš aspiracinio bandinio
 • Internetu pasiekiama informacija apie bandinio paruošimo paklaidas, dreifą ar standartų pataisas pagerina matavimų tikslumą
 • Prietaisuose įtaisyta automatinio liepsnos įžiebimo ir stabilizavimo technologiją užtikrina saugų darbą
 • Automatinės apsaugos sistema sumažina nelaimingų atsitikimų tikimybę

 

Agilent 280FS atominės sugerties spektrometras

Sherwood Scientific 410 fotometras

 

 

Daugiau informacijos:
http://www.agilent.com/en-us/products/atomic-absorption/atomic-absorption-systems

http://www.agilent.com/en/products/atomic-absorption/atomic-absorption-systems/280fs-aa

http://www.sherwood-scientific.com/flame/flamerange.html

Video nuorodos:
http://www.agilent.com/en/products/atomic-absorption/atomic-absorption-systems/200-series-aa-video

MASIŲ SPEKTROMETRIJA

MASIŲ SPEKTROMETRIJA

LC/MS

Jums reikia kiekybiškai nustatyti mažas medžiagų koncentracijas? Jūsų matricos sudėtingos, o mėginių daug? Atraskite Agilent Technologies trigubo kvadrupolio masių spektrometrus, kurie yra ypač jautrūs, patikimi ir veikia stabiliai.

 

Agilent 6400 Series trigubo kvadrupolio LC/MS sistemos

Tai puikus pasirinkimas kiekybiniams medžiagų nustatymams farmaciniuose tyrimuose, biomarkerių nustatymuose, klinikiniuose, maisto, teismo medicinos ir kriminalistiniuose tyrimuose, toksikologijoje ir aplinkos tyrimuose.

Pasirinkite Agilent 6420, 6460, 6470 arba 6495 trigubo kvadrupolio LC/MS sistemą – pasirinksite produktyvumą, ypač geras eksploatacines charakteristikas ir visų Jūsų analitinių poreikių patenkinimą.

 • 6420- ekonomiškas, lengvai naudojamas – idealus prietaisas laboratorijoms, atliekančioms rutininius tyrimus, kuriems užtenka standartinių analitinių galimybių.
 • 6460 modelyje naudojama jau išbandyta Agilent Jet Stream technologija, kuri ženkliai padidina jautrumą ir sistemos patikimumą ir puikiai tinka medžiagų pėdsakų nustatymams įvairiausiose srityse.
 • Sukurta kaip pati stabiliausia ir patikimiausia Agilent trigubo kvadrupolio sistema, 6470 modelis turi patobulintą jonų optiką ir detektorių, pritaikytus atogramų lygio medžiagų kiekių tyrimams. Taip pat šis modelis puikiai tiks laboratorijoms, kurioms reikia ypač greitų tyrimų, didelių mėginių srautų, produktyvumo ir patikimo funkcionavimo 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.
 • 6495 modelio pagrindas- Agilent sukurta iFunnel technologija, kuri leidžia pasiekti atogramų- zeptomolių nustatymo ribas ir suteikia labai platų dinaminį kiekybinio medžiagų nustatymo diapazoną patiems sudėtingiausiems tyrimams.

16

 

Kitas inovatyvus sprendimas – tai Agilent 6230B TOF LC/MS sistema

Ši sistema suteikia galimybę atlikti kuo įvairiausius, kaip mažų, taip ir didelių molekulių tyrimus – profiliavimą, identifikavimą, charakterizavimą, kiekybinį nustatymą.

Kartu su duomenų apdorojimo programine įranga ši sistema padeda spręsti pačius įvairiausius uždavinius tokiose srityse, kaip vaistų kūrimas, toksikologija, rekombinantinių baltymų tyrimai.

TOF LC/MS sistema taip pat galima atlikti ir MS/MS tyrimus, pasinaudojant molekulių fragmentais, kurie susidaro jonų šaltinio tirpiklų pašalinimo (desolvation) srityje.

Panaudojant Agilent All Ions MS/MS programinę įrangą, TOF sistema leidžia identifikuoti junginius pagal jų fragmentų profilį, panaudojant Agilent MS/MS bibliotekas. Būdingos tyrimų sritys, panaudojant All Ions – toksikologinė analizė, panaudojant Agilent Personal Compound Library biblioteką, kurioje yra apie 2500 junginių bei veterinarinių vaistų analizė, panaudojant biblioteką su daugiau nei 600 junginių.

 • Sumažinkite klaidingų teigiamų atsakymų skaičių – masių nustatymo tikslumas geresnis nei 1 ppm;
 • Rinkite duomenis 30 spektrų per sekundę greičiu ir užtikrinkite puikią duomenų kokybę UHPLC tyrimuose esant dideliems mėginių srautams;
 • Užtikrintai identifikuokite mažas molekules, pasinaudodami tikslia mase, izotopų pasiskirstymu ir chemine sudėtimi su MassHunter programinės įrangos Find by Formula funkcija;
 • Atskirkite tikslinius junginius nuo priemaišų- masių skiriamoji geba didesnė nei 22000;
 • Aptikite labai mažas priemaišų koncentracijas- Agilent Jet Stream technologija užtikrina jautrį, kuris leidžia aptikti pikogramus medžiagų, patekusių į chromatografinę kolonėlę;
 • Identifikuokite pėdsakinių koncentracijų tikslinius junginius, esant didelėms matricos medžiagų koncentracijoms-  dinaminis diapazonas didesnis nei 105.
 • Nauja All Ions MS/MS technologija skenavimui TOF ir Q-TOF LC/MS prietaisais.

agilent-6200-series

SIFT-MS

SIFT-MS

SIFT-MS (angl. selected ion flow tube mass spectrometry)  – masių spektrometrijos technologija, pritaikyta tiesioginei lakiųjų organinių junginių (LOJ) analizei. Detektuojamas tiriamųjų junginių kiekis siekia ppt (parts per trillion) arba trilijoninių dalių kiekį.

Realaus laiko pėdsekinė kiekybinė analizė yra galima panaudojant švelnią cheminę jonizaciją, be papildomo mėginio paruošimo, sukoncentravimo ir chromatografinio atskyrimo.

Struktūrinė schema 1 pav. parodo, kaip ši technologija veikia. 

1 pav. SIFT-MS veikimo schema. 
Azoto dujų ar vandens garų molekulės jonizuojamos mikrobangų plazma. Susidarę jonai (H3O+; NO+; O2+; O; O2; OH; NO2; NO3) atskiriami pagal masę kvadrupolio masų filtru ir nukreipiami į tėkmės vamzdelį (angl. Flow Tube). Jonų atskyrimo procesas gali būti labai greitas, iki 10 ms intervalo. Joninės reakcijos dėka gaunami produktų jonai, kurie jau gali būti atskiriami pagal masę antrojo kvadrupolio filtru ir nukreipiapi į detektorių.

Skirtingų joninių reakcijų su ta pačia analite metu susidaro skirtingi produktų jonai. Šių rezultatų kombinacija suteikia selektyvumo jungininių identifikavimui. Keletas pavyzdžių pateikiama 2 pav.

2 pav. SIFT-MS jonų reakcijų su analitėmis pavyzdžiai. 
Tie patys jonai gali reaguoti su skirtingomis analitėmis skirtingai (asociacija, disociacija it t.t.). Skirtingi jonai, reaguodami su ta pačia analite, sukuria skirtingus produktus, ar nereaguoja iš viso (nėra detektuojami).

Inovatyvi SIFT-MS  sistema - 

tai idealus prietaisas didelio efektyvumo greitiems dujų tyrimo taikymams

Syft kompanijos SIFT-MS prietaisas patikrintas pramonėje – jis suteikia aukščiausio lygio cheminės analizės atsakymus net ir minimalios patirties operatoriams. Rezultatai pateikiami greitai ir lengvai, suprantamu formatu.

SIFT-MS sistemos privalumai:

 • Realaus laiko, didelio jautrumo bei selektyvumo, kiekybiniai oro bei viršerdvės mėginių tyrimai
 • Vienalaikiai skirtingų LOJ tyrimai (pvz.: aldehidai, aminai ir sieros organiniai junginiai)
 • Tiesioginė didelio drėgnumo junginių analizė
 • Ypatingai lengvas valdymas
 • Paprasta integracija
 • Mažos išlaikymo išlaidos bei ilgalaikis stabilumas

    

Daugiau informacijos produkto tinklapyje: http://www.syft.com/

Video nuorodos:

https://www.youtube.com/watch?v=9J7fpqaYHTc

https://www.youtube.com/watch?v=vyV74Dte_Kk

https://www.youtube.com/watch?v=FdmcA-QAWek